1 - Identiteit van de ondernemer

Vapuri BVBA

Steenweg 3 - Unit 601
3540 Herk-De-Stad

info@vapuri.be

BE0847584416

2 - Privacy

Deze website maakt gebruik van cookies om de dienstverlening aan onze klanten te verbeteren.

De gegevens die u opgeeft tijdens het bestelproces worden enkel gebruikt in het kader van onze dienstverlening. Met name voor het uitvoeren van uw bestelling en voor onze marketing campagnes. Uw gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U ontvangt van ons geen onnodige e-mails naar het opgegeven adres.

3 - Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zoals hier beschreven zijn van toepassing op iedereen die deze website bezoekt. Door gebruik te maken van onze diensten verklaart u zich volledig akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven zonder daarbij afstand te doen van uw wettelijke rechten als consument.

4 - Aankoop beperking

We verkopen niet aan minderjarigen. Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden verklaart u 18 jaar of ouder te zijn. We behouden ons het recht voor om de verkoopovereenkomst te ontbinden als blijkt dat er niet aan deze voorwaarde is voldaan. In dat geval zal de eventuele schade die Vapuri heeft geleden worden doorgerekend en dus gefactureerd.

5 - Het Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De aangeboden producten worden voldoende gedetailleerd beschreven en afgebeeld om een goede beoordeling door de consument mogelijk te maken. De weergegeven producten kunnen op gebied van kleuren, afmetingen en ontwerp afwijken van het daadwerkelijk uiterlijk.

Vapuri is niet gebonden door kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.

U kan de historiek van uw bestellingen en de bijhorende facturen raadplegen via de Vapuri website.

6 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 en lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en de aanvaarding van de bestelling door Vapuri. U ontvangt van Vapuri een email ter bevestiging van de bestelling.

7 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De prijzen op de Vapuri website worden weergegeven in Euro en zijn inclusief BTW.

8 - Levering

Vapuri zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Vapuri kenbaar heeft gemaakt.

De leveringstermijn die door Vapuri wordt aangegeven is slechts een inschatting op basis van de informatie die wordt doorgegeven van de vervoerder. Vapuri is niet aansprakelijk voor enig mogelijk verlies, schade of kosten als niet volgens de aangegeven datum kan worden geleverd.

Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan zullen we u hierover contacteren per email of per telefoon en een alternatief voorstellen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Vapuri tot het moment van bezorging aan de consument.

9 - Retourneren van goederen

Bij de inontvangsname van de goederen zal de koper deze onmiddelijk controleren op mogelijke schade. Indien de goederen beschadigd zijn of niet voldoen aan de beschrijving zal de koper Vapuri hiervan op de hoogte brengen via brief of e-mail binnen de 4 werkdagen. Bij uitblijven van deze kennisgeving wordt de koper geacht ingestemd te hebben met de geleverde producten.

Bij de aankoop van producten heeft de koper, conform de wettelijke consumentenbescherming voor webshop klanten, het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en recht op een terugbetaling gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de afleveringsdatum. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken dient de koper Vapuri hiervan op de hoogte te brengen (via brief of email) en het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en ongeopende verpakking aan Vapuri te retourneren. De transport kosten zijn in dat geval voor rekening van de koper.

10 - Conformiteit en Garantie

Vapuri staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, Als een product foutief geleverd werd of defect is bij aflevering neem dan contact op met klantenservice@vapuri.be

Voor al onze producten geldt een DOA (dead on arrival) omruilgarantie indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals vermeld in clausule 9. Wanneer hetzelfde product niet meer in voorraad is dan zullen we u een alternatief voorstellen. U heeft dan de mogelijkheid om het alternatief te aanvaarden of recht op een terugbetaling (inclusief eventuele betaalde vervoerskosten).

Schade ten gevolge van oneigenlijk gebruik of nalatigheid valt niet onder garantie.

Neem contact op met onze klantendienst via klantenservice@vapuri.be als u van de garantieregeling gebruik wil maken. Vapuri geeft u in dat geval verdere instructies omtrent de afhandeling.

11 - Betaling

Vapuri zal de goederen pas versturen wanneer de betaling ontvangen is.

Indien bij betaling via overschrijving het bedrag na 14 kalenderdagen nog niet gestort werd op de rekening van Vapuri dan wordt de bestelling geannuleerd. De koper zal hiervan op de hoogte gebracht worden via email.

Als de email vervolgens de betaling kruist en de bestelde producten zijn nog steeds in voorraad dan wordt de bestelling alsnog uitgevoerd. Indien de producten niet meer in voorraad zijn zal Vapuri de koper contacteren en een alternatief voorstellen of het betaalde bedrag terugstorten.

12 - Aansprakelijkheid

Vapuri is krachtens de overeenkomst niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten, gegevens of voor gevolgschade of enige andere schade (direct of indirect) ongeacht waaruit deze voortvloeit en ongeacht of deze veroorzaakt is door een onrechtmatige daad zoals bv nalatigheid.

13- Klachten

Vapuri streeft na om klachten snel en efficient op te lossen. We vragen de koper dan ook om in geval van klachten deze duidelijk en volledig omschreven bij ons in te dienen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Vapuri en de consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Geschillen worden beslecht door de rechtbank van koophandel in Hasselt.

De toepasselijkheid van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.